Giới thiệu cách làm xét nghiêm ADN

I. Cách làm Xet nghiem ADN mục đích không chứng minh pháp lý Tại trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền, quy trình xét nghiệm sẽ bắt đầu từ việc thu thập mẫu. Trong đó, ADN có thể tách chiết từ những mẫu khác nhau như máu tươi, máu khô, tế bào